B.V. GOPAL REDDY

B.V. GOPAL REDDY

VICE PRESIDENT , FKCCI

Sri B.V. GOPAL REDDY has taken charge as Sr. Vice-President of Federation of Karnataka Chambers of Commerce & Industry (FKCCI)